Person Image

  Education

  • วท.บ. เกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2021 เครื่องหมายพันธุกรรมและอณูชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ธนาคารพันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Genetic Bank of Marine Endangered Species) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ลักษณะทางพันธุกรรมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในเสือปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 29 10 0 0
  2018 การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อด้วยวิธีการปั่นแยกอสุจิในช้างเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย Start-up Research Fund: SRF คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์และอายุรกรรมในเสือโคร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการเพิ่มอัตราการตั้งท้องจากการใช้น้ำเชื้อแยกเพศด้วยการเสริมแร่ธาตุและการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการตกไข่ในโคนมสาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การแสดงออกของ glucose transporter -2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 และ -5) ที่ผิวของตัวอสุจิในน้ำเชื้อช้างเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทุนส่วนตีว 1 0 0 0
  2015 การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมเทียมในเสือปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ลักษณะทางพันธุกรรมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในเสือปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและหาความจำเพาะของรูปแบบดีเอ็นเอในแมวไทยเปรียบเทียบกับแมวพันธุ์ต่างประเทศในการสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมแมวเพื่อประโยชน์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบทางชีวเคมีใน seminal plasma กับคุณภาพน้ำเชื้อ และ ผลของ seminal plasma ต่อคุณภาพน้ำเชื้อในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็นในช้างเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 โครงการศึกษาสายพันธุ์ต้นแบบสุนัขหลวง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมในแมวพันธุ์ไทยเปรียบเทียบกับพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 ผลของการเติมน้ำตาลทรีฮาโลสในสารละลายสำหรับแช่แข็ง ระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุล และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกร ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการอุ่นละลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลของการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคแท้งติดต่อในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารเสริมสมุนไพรต่อคุณภาพน้ำเชื้อช้างไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 2 0 0
  2007 การผสมเทียมและตรวจการตั้งท้องในช้างเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2011 การเก็บรักษาน้ำเชื้อและการตรวจสุขภาพในสัตว์ป่าตระกูลแมวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ร่วมวิจัย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 0 0 0 0