Person Image

Administration

  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • M.S.(Forest Engineering), State University of New York, สหรัฐอเมริกา, 2531
  • Dr.Agri.(Forest and Wood Science), Utsunomiya University, ญี่ปุ่น, 2543

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 9 2 0 0
2011 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2007 การศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2006 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 5 12 0 0
2017 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฎจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร(การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี 2556) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (2) ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
2015 แนวทางการรับรองมาตรฐานข้าวเฉพาะถิ่นของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใช้ในการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
2014 แนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หัวหน้าโครงการ สำนักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 0 0 0 0
2014 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 5 8 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
2011 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2002 การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0