โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 2 0 0
2011 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 เตาพลังงานจากกากสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 การพัฒนาเตาอบไม้ขนาดเล็กระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับวิธีการลดความชื้น เพื่อปรับปรุงขบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 0 3 0 0
2020 การออกแบบและสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2020 โครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าวหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกแบบอเนกประสงค์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเครื่องทำลายปฏิกิริยาในเศษเถ้าของโลหะฟอสไฟด์จากการรมยาผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557 0 0 0 0
2010 เตาพลังงานจากกากสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินประสิทธิภาพชุดเครื่องหีบสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรมยาด้วยสารฟอสฟีนในข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในไซโลกับข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในกระสอบป่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบน้ำมันงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาสารเติมแต่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 โครงการพัฒนาเครื่องบีบน้ำมันสบู่ดำระดับครัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้ 100% หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดสับต้นอ้อยสำหรับใช้เป็นอาหารโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการฝึกอบรมการนำก๊าซ LPG และ NGV มาใช้กับเครื่องยนต์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื้อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การออกแบบและทดสอบเครื่องทำความสะอาดสะละ อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาเครื่องล้มตอซังข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติของถังไซโลและสกรูลำเลียงข้าวเปลือก ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
2017 การสร้างถังหมักและถังเก็บก๊าซ หัวหน้าโครงการ กองงาน "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0
2014 การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา ด้วยจุลินทรีย์ศักยภาพสูงจากธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0