Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2534
  • กศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2522

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 1 1 0
  2018 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายโดยใช้เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองการทำงานของตาและการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตำแหน่งเป้าหมายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2015 สมรรถภาพทางกายของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 0 0
  2012 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2009 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหน้าโครงการ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0