Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Statistics), Montana State University, USA, 2546

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 16 5 0 0
2018 การเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยสำหรับข้อมูลนับเมื่อค่าความแปรปรวนมากกว่าค่าเฉลี่ย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวจีนและการพยากรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การสร้างแผนแบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทดลองแบบผสม หัวหน้าโครงการ ทุนคณะวิทยาศาสตร์ 3 1 0 0
2016 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรจำกัดสำหรับอิทธิพลแบบสุ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนภาควิชาสถิติ 1 0 0 0
2016 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบ 4 วิธี สำหรับแผนการทดลองแบบ 2x2x2 แฟคทอเรียล หัวหน้าโครงการ ทุนภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศษสตร์ 0 0 0 0
2016 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 สถิติทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์สำหรับการทดสอบคาวมแตกต่างระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์สเกลของการแจกแจงไวบูลล์และเอกซ์โพเนนเชียลแบบสองพารามิเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การศึกษาเปรียบเทียบแผนแบบพื้นผิวตอบสนองในขอบเขตทรงกลมสำหรับตัวแบบลดรูปโดยวิธีการกราฟ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ระหว่างวิธีเครือข่ายเบย์เซียนและวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์สำหรับราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2012 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน โดยวิธีการทางสถิติขั้นสูงและนิวรอลเน็ตเวิร์ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 6 3 0 0
2008 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนแบบพื้นผิวผลตอบบนตัวแบบลดรูปในขอบเขตทรงกลม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
2007 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนแบบพื้นผิวผลตอบบนตัวแบบลดรูปในขอบเขตทรงกลม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2005 การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและนิวรอลเน็ตเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 2 2 0 0