Person Image

  Education

  • M.S (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2531
  • B.S (Biology), Ramkhamhaeng University, ไทย, 2522
  • Ph.D. (Agricultural Biotechnology) , Kasetsart University, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 3 3 0
  2024 การยกระดับและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลผลิตมะนาวสด เพื่อการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมที่ยั่งยืน: กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวตำบลเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 3 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 14 18 2 0
  2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย:วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเนื้อจระเข้พันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1 1 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผงมะพร้าวน้ำหอม” เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การทำให้เกิดโรคของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหนอนกระทู้ผักต่อหนอนกระทู้หอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 ผลของเชื้อกรานูโลไวรัสต่อการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2011 การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 1 0
  2011 พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
  2010 ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0
  2006 การศึกษาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นอาหารเสริม : ศักยภาพของเลือดจระเข้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในหนูแรท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 11 15 3 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Co Co for Life : เนื้อมะพร้าวน้ำหอมแผ่นกรอบ” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซี.เอส.จี. โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 2 0
  2015 พิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของสารน้ำในร่างกายต่อการแข็งตัวของเลือดจระเข้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 องค์ประกอบทางเคมีของสารน้ำในร่างกายบริเวณแอ่งหลังกะโหลกของจระเข้พันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 กลไกควบคุมตัวเงินตัวทองในบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยผ่านกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2013 พิษวิทยาระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย 2 0 0 0
  2013 การตอบสนองทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) หลังการเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์. หัวหน้าโครงการ หจก.วานิไทย 0 4 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2012 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาไส้กรอกลดความดันไขมันต่ำเสริมใยอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากเลือดจระเข้ไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 โครงการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 ผลของกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และการเก็บที่ยาวนานต่อคุณภาพโปรตีนของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 1 0
  2008 การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2000 การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0