โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 3 10 0 0
2019 การคัดเลือกและประเมินศักยภาพของ Feacalibacterium praunitzii เพื่อเป็นโปรไบโอติกส์สำหรับโรคเบาหวาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสำรวจยีสต์และแบคทีเรียของเพี้ยในโคเนื้อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การคัดเลือกและประเมินศักยภาพของ Feacalibacterium praunitzii เพื่อเป็นโปรไบโอติกส์สำหรับโรคเบาหวาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตสารพรีไบโอติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 สารยับยั้งจากเชื้อ Lactobacillus sp. ประสิทธิภาพ 11 สายพันธุ์ แยกจากลำไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2007 การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปกป้อง Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากความร้อนในกระบวนการอัดเม็ดอาหารไก่ โดยการเอ็นแคปซูเลชันแคลเซียมแอลจิเนท ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาคุณสมบัติของสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่สร้างจากแบคทีเรียกรดแล็กติกซึ่งคัดแยกได้จากปลาสวยงาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การคัดเลือกและผลิตแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การคัดเลือก และศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลกติกจากลำไส้ไก่สำหรับการป้อนให้ไก่เพียงครั้งเดียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 ผลของโปรไบโอติก กลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การสร้างแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสในการเพิ่มมูลค่าเศษขนไก่จากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 29 Project 4 13 0 0
2017 การเพาะเลี้ยงเส้นใยและการสร้างสาร Grifolan จากเห็ดไมตาเกะ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตสารพรีไบโอติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตสารแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 การศึกษาการผลิตและกิจกรรมการยับยั้งของแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากเชื้อ Lactococcus lactis KA-FF 1-4 เมื่อเสริมด้วยสารประกอบโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาวะจำลองระบบลำไส้ของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของสารพรีไบโอติกส์ แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวโดยการทำงานของเอนไซม์ลูกผสมแมนนาเนส KMAN-3 ต่อการยึดเกาะและการเจริญของเชื้อในระบบทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเพื่อผลิตสารพรีไบโอติกแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์โดย Acinetobacter sp. ST1-1 สำหรับอาหารเสริมของสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษาระบบจุลินทรีย์ด้วยระบบทางเดินอาหารจำลอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 สารยับยั้งจากเชื้อ Lactobacillus sp. ประสิทธิภาพ 11 สายพันธุ์ แยกจากลำไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผงโปรไบโอติก Lactobacillus reuteri KUB-AC5 เสริมน้ำมันหอมระเหยสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินงบประมาณแผ่นดินภายใต้ NRU - ภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 0 1 0 0
2011 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์เคราติเนสเพื่อการใช้ในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การเพิ่มความสามารถในการทนความร้อนของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการย่อยวัสดุเซลลูโลสเหลือทิ้งเพื่อใช้ในการหมักเอธานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การโคลนยีนที่แสดงออกเอนไซม์แมนนาเนส จากเชื้อ Klebsiella oxytoca CW2-3 และสมบัติของเอนไซม์ในการผลิตสารพรีไบโอติก Mannooligosaccharide หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การเพิ่มการทนความร้อนของโปรไบโอติกโดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแป้งข้าวเจ้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2009 การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียกรดแล็กติกที่พบในระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงามภายใต้ระยะเวลาการเลี้ยงต่างๆ ด้วยเทคนิค DGGE ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์แมนแนนเนสเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูลเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 การสร้างแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสในการเพิ่มมูลค่าเศษขนไก่จากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การศึกษาสารโอลิโกแซคคาไรด์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยสลายกากมะพร้าวเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การใช้เชื้อโปรไบโอติกและผลของเชื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 โครงการศึกษาการขยายผลการผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และเลี้ยงกุ้ง ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 5 5 1 0
2017 การเตรียมกล้าเชื้อสำหรับการผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการทำแห้งเอนไซม์เคราติเนสด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยในระดับโรงงานต้นแบบ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 ผลของพรีไบโอติกต่อการเจริญเติบโตของหมู ผู้ร่วมวิจัย Toray Industries Inc. 0 0 0 0
2017 ผลของพรีไบโอติคต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในอุจจาระหมู ผู้ร่วมวิจัย Toray Industries Inc. 0 0 0 0
2016 ผลของการทำแห้งเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธี spray dry และ freeze dry ต่อการอยู่รอดของเชื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัท K.M.P. BIOTECH CO., LTD. 0 0 0 0
2016 การผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้ในการเตรียมพรีไบโอติกจากการเนื้อมะพร้าวและการทดสอบค่าความเป็นพิษของพรีไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2014 การยับยั้ง Salmonella Ententidis โดยเชื้อ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 0 0 0 0
2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อควบคุมคุณภาพไซเลจในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2014 การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2011 การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2011 การทำไมโครเอ็นแคปซูเลชันน้ำมันกระเพราด้วยเจลาตินและเคลือบด้วยขี้ผึ้งและแลคโตส ที่ปรึกษาโครงการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด 1 0 0 0
2011 การทำไมโครเอ็นแคปซูเลชันน้ำมันกระเพราด้วยเจลาตินและเคลือบด้วยขี้ผึ้งและแลคโตส ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 การใช้ประโยชน์จากเห็ดตีนแรด (Macrocybe Crassum) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
2010 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียม อัลจิเนตผสมไคโตแซน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 1 0
2009 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 0 0 0 0
2009 การทดสอบความเสถียรของเอนไซม์ย่อยสลายในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ปีกในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การแสดงออกของยีนเซลลูเลส จากเชื้อ Aspergillus niger ในระบบการหมักแบบ solid state ด้วยของเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ บริษัท Alltech Asia-Pacific Biosciences Centre 0 0 0 0
2008 การผลิตขนไก่ป่นต้นทุนต่ำโดยการใช้เอนไซม์เคอราติเนสจากเชื้อเดี่ยว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสำหรับอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเอนไซม์ย่อยสลายเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 ผลของเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus spp. ต่อการเจริญของไก่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การตัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกผลิตสารยับยั้งเชื้อราสำหรับอุสาหกรรมเบเกอรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
2006 การศึกษาความเป็นโปรไบโอติกของกลุ่มเชื้อแบคทีเรียลักษณะ %G+C สูงเพื่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันในไก่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การผลิตและการปรับปรุงคุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยสลายจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2005 การพัฒนากระบวนการผลิตขนไก่ป่นด้วยวิธีทางเอนไซม์ร่วมกับการใช้ความร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2005 Development of Biological Probes to Assure traceability of Tropical products : Application to the Fresh Water Fish from Thailand. หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2004 ผลของ Probiotic Laxtobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (โครงการนำร่องบูรณาการสัตว์ปีก) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2002 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0