Person Image

  Education

  • วท.บ(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • วท.ม . (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 5 4 0 0
  2011 การปรับปรุงตัวแบบพลศาสตร์การประมงในการประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของสัตว์น้ำเขตร้อน หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2009 อุปนิสัยการกินอาหาร และปรสิตที่พบของปลาผิวน้ำที่จับได้ด้วยเครื่องเบ็ดราวปลาผิวน้ำบริเวณแพล่อปลาประจำที่ในทะเลอันดามัน หัวหน้าโครงการ คณะประมง มก. 2 0 0 0
  2008 ชีวประวัติของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903) บริเวณไหล่ทวีปอันดามัน หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 0 0
  2008 ชีววิทยาประมงของปลาทูน่าท้องแถบ, Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758), บริเวณมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 4 0 0
  2017 การพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์รายงานการวิจัยด้านสภาวะทรัพยากรและการทำประมงปูม้าของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 0 0 0 0
  2014 แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศไทย : กรณีศึกษาอ่าวสิเกา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2011 “สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2003 การศึกษาแหล่งฤดูสืบพันธุ์วางไข่เพื่อการจัดการทรัพยากรปูทะเล,Scylla olivacia (Herbst,1976) ในบริเวณคลองหงาวจังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 Strategies for Sustainable Management of Fishery Resources in Pasak Jonlasid Reservoir, Thailand Through Ecological and Socio-Economics Assessment. ผู้ร่วมวิจัย Asean Regional Center for Biodiversity Conservation (ARCBC) 3 4 0 0