โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 5 3 0 0
2019 การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและแฮพโพลไทป์ของแม่ไม้ของไม้แดง (Xylia xylocarpa) ในแหล่งผลิตเมล็ดกรมป่าไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและแฮพโพลไทป์ของไม้ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) ของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและแฮพโพลไทป์ของแม่ไม้ของไม้แดง (Xylia xylocarpa) ในแหล่งผลิตเมล็ดกรมป่าไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชเผ่า Phaseoleae บางสกุล (วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยประดู่) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและแฮพโพลไทป์ของไม้ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) ของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้หลุมพอ (Intsia palembanica) ของไทยและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ฐานข้อมูลความหลากหลายของแฮพโพลไทป์ (haplotype) ของแม่ไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) และของพะยูงที่ปลูกในแปลงอนุรักษ์พันธุ์ของกรมป่าไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้หลุมพอ (Intsia palembanica) ของไทยและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ลักษณะการเกิดชนิดใหม่ (Speciation) ของพรรณไม้ในสกุลโมก (Wrightia R. Br.) ในพื้นที่เขาหินปูนของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้บ่งชี้ชนิดของพรรณไม้ในเผ่าตะเคียน-สยา (Shoreae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การเกิดชนิดใหม่และลักษณะวิวัฒนาการของพืชเฉพาะถิ่นของเขาหินปูน: กรณีศึกษาในสกุลแคสันติสุข (Santisukia Brummitt) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้บ่งชี้ชนิดของพรรณไม้ในเผ่ายาง (Dipterocarpeae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 9 5 0 0
2019 การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชเผ่า Phaseoleae บางสกุล (วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยประดู่) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Dolichandrone, Santisukia และ Stereospermum (วงศ์ Bignoniaceae) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของต้นไม้ในสกุลพะยูงบางชนิดเพื่อใช้ในการจำแนกชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 ลักษณะการเกิดชนิดใหม่ (Speciation) ของพรรณไม้ในสกุลโมก (Wrightia R. Br.) ในพื้นที่เขาหินปูนของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะไฟลิง (Baccaurea polyneura) โดยใช้ดครื่องหมายไอเอสเอสอาร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน matK ในคลอโรพลาสต์จีโนมของกล้วยไม้สกุลว่านแผ่นดินเย็น (Nervilia) ของไทย และการประยุกต์ใช้ในการระบุชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้บ่งชี้ชนิดของพรรณไม้ในเผ่าตะเคียน-สยา (Shoreae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นกำเนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การเกิดชนิดใหม่และลักษณะวิวัฒนาการของพืชเฉพาะถิ่นของเขาหินปูน: กรณีศึกษาในสกุลแคสันติสุข (Santisukia Brummitt) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การประเมินความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของไม้สัก (Tectona grandis Linn. f.) ในป่าสักนวมินทรราชินี (ลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย) และพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอในส่วนคลอโรพลาสต์จีโนม หัวหน้าโครงการ คณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
2012 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้บ่งชี้ชนิดของพรรณไม้ในเผ่ายาง (Dipterocarpeae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การสำรวจและตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย คณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
2010 วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสกุลแคสันติสุข (Santisukia)กับสกุลอื่นๆในวงศ์แค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2010 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพรรณไม้ในสกุลพะยูง (Dalbergia) และการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบ : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 11 5 0 0
2022 การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณไม้สกุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทยเพื่อการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณไม้สกุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทยเพื่อการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2020 การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณไม้สกุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทยเพื่อการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 กลไกการแยกแยะการก่อตัวของสังคมไม้ต้นที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง เส้นรุ้งในเขตร้อนของภูมิภาคอินโดจีน ผู้ร่วมวิจัย Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China 0 0 0 0
2011 ศึกษาสัณฐานวิทยา โครงสร้างภายในโพรงปาก และ พันธุกรรมของลูกอ๊อดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
2010 Modes of Speciation and consequences for biodiversity and conservation of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae) หัวหน้าโครงการ Fonds zur F?rderung der Wissenschaftlichen Forschung (Austrian Science Fund) 5 4 0 0
2008 ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุลมะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากคลอโรพลาสต์จีโนมและนิวเคลียร์จีโนม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 0 0 0