โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยและออกแบบระบบคำนวณราคาวงเงินของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
2007 การพัฒนาสูตรการคำนวณราคากลางพัสดุ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าภูมิภาค 0 0 0 0