Person Image

  Education

  • M.S.(Electrical Engineering), Northwestern University, U.S.A.
  • วศ.บ. เกียรตินิยม2 (ไฟฟ้าสื่อสาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 1 0
  2023 ระบบคาดการณ์และติดตามภัยแล้งด้านการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและการเรียนรู้ของเครื่อง (เฟส 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2006 เครือข่ายการประชุมอัจฉริยะแบบดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop เฟส 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop เฟส 2 หัวหน้าโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 1 1 0
  2021 ระบบคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรระดับแปลงด้วยการรับรู้ระยะไกลและเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการตรวจรับรอง THAIGAP ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2018 โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางการประมาณปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา FY-2E หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาแบบจำลองการประมาณความชื้นของดินจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 41 Project 7 34 1 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบ Smart Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop หัวหน้าโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 1 0 0 0
  2018 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2017 โครงการสร้างกระบวนความคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for life) ระยะต่อเนื่อง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและตรวจจับการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2016 โครงการออกแบบยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย--การจัดทำระบบเฝ้าระวังภัยแล้งด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ผู้ร่วมวิจัย JSTP-JICA 1 1 0 0
  2015 การจัดทำแผนแม่บทวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารแบบวบรวม ด้วยเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2015 การค้นคืนพารามิเตอร์ด้านกายภาพการเกษตรด้วยการรับรู้ระยะไกลเพื่อการประเมินพื้นที่และผลผลิตการปลูกข้าว ผู้ร่วมวิจัย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2015 การประมาณพื้นที่เพาะปลูกข้าวด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายประเภท ผู้ร่วมวิจัย องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Space Cooperation Organization--APSCO) 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการพิสูจน์การบุกรุกป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ CCD และ Hyper-Spectrum จากดาวเทียม SMMS ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 0 0 0 0
  2014 โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)กิจกรรม: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Data Sharing Service Platform) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจการเกษตรและความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ทดแทนสินค้าเกษตรดั้งเดิม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาคลังพัสดุต้นแบบ Modern Warehouse โดยนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้งานร่วมกับ Warehouse Management ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 1 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS และ DVB-S เพื่อการปฏิบัติการและประเมินผลฝนหลวงในภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 0 0 0 0
  2013 โครงการการพัฒนาและการสาธิตการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์รองรับการทำงาน GNSS สำหรับการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2012 โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS และ DVB-S เพื่อการปฏิบัติการและประเมินผลฝนหลวงในภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 0 0 0 0
  2012 โครงการพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยการสำรวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตร่วมกับการใช้ข้อมูลจากระยะไกล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO: Proposal for spatial data sharing service platform and its application pilot project) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2011 โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก(Small Multi-Mission Satellite Project and Related Activities : SMMS) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2011 โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2011 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 4 19 0 0
  2011 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 Rainfall Estimation Model in Thailand based on Satellite Observations and Its Applications ผู้ร่วมวิจัย JICA 1 0 0 0
  2010 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2 0 0
  2010 โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษารายละเอียดแนวทางดำเนินการภายหลังโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟ หมดสัญญาสัมปทานในปี 2554 ผู้ร่วมวิจัย การรถไฟแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 ระบบป้ายแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย/Wireless Electronic Label System (WELS) หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 3 1 0
  2009 โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2009 โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 3 0 0
  2007 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2006 ซอฟต์แวร์ป้องกันการเรียกออกโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์สำหรับสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียม SMMS ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 1 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย ยุคที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 0 2 0 0
  2005 ระบบซื้อสินค้าและบริการอัตโนมัติผ่านเครือข่าย cdma2000 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2005 ต้นแบบระบบส่งสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟผ่านช่องสัญญาณไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 0 2 0 0
  1999 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช 0 0 0 0