Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ไทย, 2527
  • M.S.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2530
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 5 0 0
  2018 การศึกษาความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิทแบบเจาะรูคู่เยื้องศูนย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 1 9 0 0
  2019 โครงการศึกษาสาเหตุและแนวคิดในการแก้ไขความเสียหายของโครงสร้างรถขนวัสดุชาญนคร หัวหน้าโครงการ บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างยั่งยืนสำหรับ AWS ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แอ็ดวานซ์ แอนด์ ไวส์ โซลูชั่น จำกัด 0 1 0 0
  2019 การศึกษาและพัฒนาภายในห้องโดยสารรถรุ่น T69 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยยานยนตร์ ออโต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกปูนซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2018 โครงการทดสอบเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับแทรคเตอร์ต้นกำลัง ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 โครงการการศึกษาระบบยึดตรึงและความแข็งแรงของ Solar Floating ผู้ร่วมวิจัย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0 4 0 0
  2018 โครงการการรับรองมาตรฐานเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย รุ่น SDE-10 EURO 3,SDE-5 EuRo 2 และ SDE-2 EURO 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ LV Classifier ที่ใช้สำหรับ LV De-dusting Cyclone หัวหน้าโครงการ บริษัท L.V. Technology Public Company จำกัด 0 0 0 0
  2017 การทดสอบเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับแทรคเตอร์ต้นกำลัง หัวหน้าโครงการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 Develop Standard Gearbox Testing and Acceptance Process หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษาวิเคราะห์ความแข็งแรงของยานแท่นรองรับเครื่องจักรใหญ่สำหรับเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 1 เปรียบเทียบกับ ลำที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 0 1 0 0
  2016 การทดสอบความทนทานของพลาสติกเปลือกหุ้มสายไฟต่อการกัดแทะของหนู หัวหน้าโครงการ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษา Precision Reducer โดยวิธีการ Reverse Engineering หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนายานใต้น้ำควบคุมระยะไกล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 3 0 0
  2013 การประเมินทางชีวกลศาสตร์ของอุปกรณ์ดามกระดูกแบบสอดภายในโพรงกระดูกเพื่อใช้ในการรักษาอาการแตกหักของกระดูกต้นขา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2009 วิจัยและพัฒนาลำตัวอากาศนาวา (Airship) พร้อมอุปกรณ์ หัวหน้าโครงการ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 0 0 0 0
  2003 บอลลูนเพื่อการสื่อสาร 1 (เรือเหาะเพื่อการสื่อสาร 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 เรือเหาะเพื่อการเกษตร 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 เรือเหาะเพื่อการสื่อสาร 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 โครงการวิจัยแผนและสร้างเครื่องต้นแบบ เครื่องบินฝึกแบบย่อส่วน (Half Scale) ของเครื่องตรวจการณ์ขนาดเล็กควบคุมระยะไกลโดยไม่ใช้นักบิน (UAV) ผู้ร่วมวิจัย กองทัพบก 0 0 0 0