โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่มูลค่าสูงในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือดและการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 10 7 1 0
2022 การผลิตสารมูลค่าสูงจากกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารใหม่และการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่มูลค่าสูงในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือดและการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์ความระดับความหนักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมท ในนักกีฬาระดับชั้นเลิศ ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 การสร้างชุดวิเคราะห์การเคลื่อนที่ด้วยระบบจีพีเอส สำหรับนักกีฬาประเภททีม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 โปรแกรมฟุตซอลเชิงนันทนาการในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน:ผลทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางของ มก. สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัย 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณสำหรับส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 1 0
2012 รูปแบบการออกกำลังกายและการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายของเด็กอ้วน ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 0 0 0
2011 การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 1 0 0
2010 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกีฬาฟุตซอล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 5 6 0 0
2020 การพัฒนาแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวที่เฉพาะเจาะจงตามรูปแบบการเคลื่อนที่สำหรับนักกีฬาแบดมินตัน ผู้ร่วมวิจัย การกีฬาแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
2020 ต้นแบบการกระตุ้นการผลิตสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์ในหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อใช้ยับยั้งภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 2 5 0 0
2018 ผลของโอเมก้า 3 และการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูงต่อองค์ประกอบของร่างกาย การเผาผลาญพลังงานและการระบมของกล้ามเนื้อในผู้ชายน้ำหนักเกินและอ้วน ผู้ร่วมวิจัย BASF South East Asia Pte Ltd (UEN 197801536N) of 7 Temasek Boulevard, #35-01 Suntec Tower One, Singapore 038987 0 0 0 0
2017 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ กรมพลศึกษา 0 0 0 0
2013 การสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬามวยปล้ำ ผู้ร่วมวิจัย การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2012 การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
2012 การศึกษาผลของการใช้น้ำมันมวยที่มีต่อทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและสมรรถนะทางการกีฬา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด 0 0 0 0
2011 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรกีฬาในองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2011 การศึกษา วัด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา 0 0 0 0
2005 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2 1 0 0