Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 34 39 1 0
  2012 การออกแบบและทดสอบระบบการผสมและการล้างเพื่อผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 11 0 0
  2010 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นจากน้ำมันสบู่ดำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
  2009 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 10 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0
  2007 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การออกแบบจำลองกระบวนการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์โดยกรรมวิธีคาร์บอไนเซชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2005 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 64 32 0 0
  2020 การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย / การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการและมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อการออกแบบกระบวนการ การควบคุมและการหาค่าเหมาะสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 19 1 0 0
  2019 การสังเคราะห์ไขมันโครงสร้างด้วยวิธีการทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ร่วมของอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องต้นแบบอเนกประสงค์ของการเลี้ยงสาหร่ายแบบท่อ แนวตั้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 18 12 0 0
  2012 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 2 0 0
  2011 การจำลองกระบวนการเพื่อการออกแบบการผลิตไซโคลเฮกซาโนน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 1 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยใช้ Static Mixer ร่วมกับระบบอัลตราโซนิคและไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 พฤติกรรมของอนุภาคและเส้นโค้งความหนืดสำหรับกระบวนการผลิตนมผง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสร้างระบบต้นแบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 20 ลิตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาโดยสร้างแบบจำลองการปลดปล่อยตัวยา Doxorubicin จากแคปซูล Chitosan หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติถังหมักแบบแพคเบด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลในชุมชนและโรงงานขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพยากรณ์การไหลผ่านของโปรตอนบนพื้นผิวเยื่อเลือกผ่านโปรตอน สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อเลือกผ่านโปรตอนโดยใช้เทคนิค Molecular Dynamics Modeling หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2006 การประยุกต์การกลั่นแบบเกิดปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การหาสภาวะที่ดีที่สุด และการจำลองโรงจักรด้วยเซลเชื้อเพลิงออกไซด์แข็งและวัฎจักรหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินวัฏจักรชีวิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 12 0 0
  2002 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 38 17 0 0
  2019 การศึกษาการผลิตไข่ปลาคาเวียร์จากสาหร่ายทะเล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด 0 2 0 0
  2016 การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการและมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อการออกแบบกระบวนการการควบคุมและการหาค่าเหมาะสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 22 9 0 0
  2016 การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 2 0 0
  2012 โครงการการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2010 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ) 2 1 0 0
  2009 พฤติกรรมของอนุภาคและเส้นโค้งความหนืดสำหรับกระบวนการผลิตนมผง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพลังงาน 1 2 0 0
  2009 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบออกแบบและจำลองกระบวนการ เครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2008 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์) ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2006 การประยุกต์การกลั่นแบบเกิดปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2006 การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2006 การจำลองปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันสำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลด้วยวิธีMolecular modeling หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2003 โปรแกรมเทคโนโลยีสะอาดโดยระบบผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการฐานความรู้ของเทคโนโลยีสะอาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 การศึกษาทางการทดลองและทฤษฎีของการหมักบนของแข็งในถังแพคเบค ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0