Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2523
  • วท.ม.(เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2527
  • Ph.D.(Wood Chemistry), Mississippi State University , สหรัฐอเมริกา, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 17 15 0 0
  2020 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเห็ดกินได้ในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเทียมฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัสไทป์ 16 (เอชพีวี 16) และในการยับยั้งเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องปากที่ติดเชื้อเอชพีวี 16 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การตรวจสอบสารฟอร์โบล เอสเทอร์ที่เกิดจากเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 8 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
  2009 ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 21 29 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 2 0 0 0
  2014 กระบวนการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มรีไฟน์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 2 0 0
  2014 การศึกษาศักยภาพมะรุม เพื่อเป็นพืชทางการค้าของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเมล็ดและน้ำมันมะรุมในการคัดเลือกพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกเป็นการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2012 การผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบยั่งยืนจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เครื่องต้นแบบ KUB-200 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยผ่านกระบวนการเร่งปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นซับสเทรตสำหรับจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการสะสมไขมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2012 การสังเคราะห์กลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของน้ำมันปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันในน้ำเสียของโรงงานผลิตกะทิ หัวหน้าโครงการ KU-TURPIF (มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย) 0 1 0 0
  2011 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันในน้ำเสียของโรงงานผลิตกะทิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากการระเบิดด้วยไอน้ำของทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2010 ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การแช่กรดและการระเบิดด้วยไอน้ำของทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การศึกษาและทดสอบเบื้องต้นสำหรับการใช้เชื้อเพลิงผสมน้ำมันสบู่ดำกับน้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2008 การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 ศักยภาพของมันสำปะหลังเมื่อได้รับแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรมการสังเคราะห์แสง การสร้างผลผลิตและสารสีเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การระเบิดด้วยไอน้ำสองขั้นตอนของชานอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2006 การศึกษาความเป็นพิษและการลดพิษของเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ความร้อนและสารเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0
  2006 เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองจากกากสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอิฐมวลเบา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 เปรียบเทียบประสิทธิผลในห้องปฏิบัติการของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ก่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 19 28 1 0
  2018 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันอะโอคาโดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมี่ยม โดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบด้วยลมร้อนแบบแก๊สซิไฟเออร์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การผลิตเยื่อแอลฟาเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อการพัฒนาเป็นเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน และการยอมรับของเกษตรกรต่อสารสกัดแทนนินจากเปลือกต้นยูคาลิปตัส” ผู้ร่วมวิจัย Phoenix Pulp and Paper Co.Ltd. 0 0 0 0
  2015 การสกัดเบต้าแคโรทีนบริสุทธิ์จากเซลล์สาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อผลิตเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2013 การผลิตไบโอดีเซลชุมชนในระดับนำร่องจากไขมันและน้ำมันในบ่อน้ำเสียของโรงงานกะทิ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
  2013 การพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดชุมชนโดยไม่ใช้ไอน้ำ และการพัฒนาวิธีการหาเปอร์เซ็นต์น้ำมนในทะลายปาล์มสดอย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
  2013 การผลิตไบดอดีเซลจากหยีน้ำดดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 3 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมสำหรับเด็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่เป็นเบส ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 3 1 0 0
  2012 การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 1 0
  2011 การแยกและสกัดเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลของเซลล์สาหร่ายดูนาลิเอลล่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2011 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย(วว.) 0 2 0 0
  2011 Response surface methodology for optimization of biodiesel production from trap grease on siriraj Hospital Cafeteria ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม 0 1 0 0
  2011 กากไขมันโรงอาหารคณะวนศาสตร์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม 3 1 0 0
  2011 การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 3 0 0
  2009 การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd. 2 2 0 0
  2009 การพัฒนาสารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การดูดซับสารพิษฟอร์โบล เอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำโดยเบนโทไนต์ที่ทำงานเป็นครั้งและคอลัมน์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 9 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบมันสำปะหลัง : แทนนิน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บ ริษัทกิตติรัตนพรรณ จำกัด 0 0 0 0
  2007 การผลิตเอทานอลจากเยื่อที่ได้จากการบำบัดเบื้องต้นด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำของต้นปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน อื่นๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2006 การย่อยสลายด้วยไอน้ำเบื้องต้นของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไซลิทอล หัวหน้าโครงการ มฺลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
  2004 การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2004 เฟอร์ฟูรอลและแอลฟา เซลลูโลสจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 การผลิตเยื่อแอลฟาเซลลูโลสสูงและไซโลสจากชานอ้อยและซังข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)