โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 5 13 0 0
2017 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษายีน CenB-CBM ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชีวมวลในอะราบิดอบซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การตรวจสอบทรานสคริพท์ของต้นกฤษณาในขณะสร้างสารหอมกฤษณา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การวินิจฉัยการเกิดกล้วยลูกผสมบางชนิดที่พบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การตรวจสอบการแสดงออก และลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ควบคุมระบบชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกล้วยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาชุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเอ็กซ์และโครโมโซมวายในมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferase ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาชุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเอ็กซ์และโครโมโซมวายในมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่ที่มีต่อ DNA methylationในระดับจีโนมของข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมในนิวเคลียสของจระเข้ไทยกับจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายฝากยีนต้านทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เข้าสู่ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาเรณูและโครโมโซมของบัวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาการกระจายตัวของ LTR-retrotransposon บนโครโมโซม 10 ของข้าวปลูก Oryza sativa spp indica cv.93-11, สุพรรณบุรี1 เพื่อ เปรียบเทียบกับข้าวป่าด้วยวิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้การเจริญของ Eucalypytus camaldulensis Dehnh. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน HAL จากยีสต์เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 13 11 0 0
2016 การสร้างระบบเวกเตอร์ CRISPR/Cas9 เพื่อใช้แก้ไขจีโนมในสาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การศึกษายีน CenB-CBM ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชีวมวลในอะราบิดอบซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 การตรวจสอบการแสดงออก และลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ควบคุมระบบชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกล้วยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferase ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์งาจากการพัฒนาของโครงการปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การตรวจสอบการทำงานของโปรโมเตอร์ AtExp4 เพื่อใช้ในการถ่ายยีนที่จำเพาะต่อการเจริญเติบโต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่ที่มีต่อ DNA methylationในระดับจีโนมของข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพรรณไม้ในสกุลพะยูง (Dalbergia) และการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมในนิวเคลียสของจระเข้ไทยกับจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายฝากยีนต้านทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เข้าสู่ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การตรวจสอบพันธุ์กฤษณาด้วยเทคนิคดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2008 การศึกษาการกระจายตัวของ LTR-retrotransposon บนโครโมโซม 10 ของข้าวปลูก Oryza sativa spp indica cv.93-11, สุพรรณบุรี1 เพื่อ เปรียบเทียบกับข้าวป่าด้วยวิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้การเจริญของ Eucalypytus camaldulensis Dehnh. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน HAL จากยีสต์เข้าสู่ต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การชักนำการสร้างสารสีธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรางทองและรางนากเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2015 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยเพื่อการพัฒนาทางเศณษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2014 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอกล้วยเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาระบบการสร้างปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2003 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ยูคาลิปตัสที่ทนต่อสภาพดินที่มีแคลเซียมเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0