โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 2 7 0 0
2017 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภคที่ดีและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ดัชนีพื้นที่ใบและสีใบที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินชุด ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ดัชนีพื้นที่ใบและสีใบที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารอินทรีย์น้ำร่วมกับการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการให้นำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การเพิ่มศักยภาพการผลิตน้อยหน่าโดยใช้พันธุ์ดีและการถ่ายทอด งานวิจัยสู่เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 7 0 0
2012 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2012 การคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินชุด ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของ ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการให้นำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การฝึกอบรมผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืนโดยใช้พันธุ์ดีและถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2014 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2004 การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนงกันไฟในพื้นที่สถานีวิจัยเขาหินซ้อน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
1999 การรวบรวม ตรวจสอบ ขยายพันธุ์ และรักษาสายพันธุ์หญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0