Person Image

Administration

Education

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2530
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
  • Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), Loughborough University, สหราชอาณาจักร, 2542

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 4 3 0 0
2017 การยกระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำหมักจากมูลไส้เดือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2010 ตัวดูดซับโมโนลิทธ์เพื่อความรวดเร็วในการวิเคราะห์ไนโตรซามีนจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบหลายธาตุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนรัฐบาลออสเตรเลียผ่านหน่วยงาน ANSTO 0 0 0 0
2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิควิเคราะห์ธาตุ ผู้ร่วมวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 8 5 0 0
2014 โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 เทคนิคใหม่ของการสกัดด้วยวัฎภาคของแข็งขนาดเล็กของสารประกอบทาเลตจากน้ำเสียและการประเมินเพื่อการนำไปใช้จริงในทางปฎิบัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2012 ตัวดูดซับโมโนลิทธ์เพื่อความรวดเร็วในการวิเคราะห์ไนโตรซามีนจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 เทคนิคการสกัดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินด้วยของเหลวภายใต้ความดันสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2007 เทคนิคการสกัดไพลด้วยของเหลวภายใต้ความดันสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 3 0 0
2017 การศึกษาชนิดและองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์จากสารสกัดรกสุกร หัวหน้าโครงการ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 0 0 0 0
2015 นวัตกรรมวัสดุนาโนโมโนลิทสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตในสัตว์น้ำทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 วัสดุนาโนโมโนลิทชนิดใหม่เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างสารประกอบพทเลตจำนวนมากในสัตว์น้ำทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์สำหรับโครมาโทกราฟีบนชิ้นงานขนาดเล็กเพื่อการวิเคราะห์เททระไซคลินในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
2012 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบสาวไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2012 โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์ในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2004 การพัฒนาระบบควบคุมโครงการสำหรับงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่เหมือนกันหลายๆหน่วย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 0 0 0
2004 การทำอนุพันธ์เพื่อการวิเคราะห์ด้วย GC ของสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดภายหลังการสกัดด้วยน้ำร้อนยวดยิ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 0 0 0