โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 4 0 0
2015 การวิเคราะห์คลังข้อมูลกลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสุนทรพจน์ของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในช่วง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 0 0 0 0
2015 "การวิเคราะห์คลังข้อมูลกลุ่มคำศัพท์ ประเภทและหน้าที่ของกลุ่มคำศัพท์เกิดร่วม เกาะกลุ่มละสี่คำ จาก 100 สุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน10 ประเทศ" หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษาผลการใช้กลวิธีการเรียนคำศัพท์ชนิด Semantic mapping grid ช่วยนิสิตให้มีการเรียนจดจำ และ สร้างเสริมให้นิสิตตระหนักถึง การใช้คำศัพท์เกิดร่วมภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การใช้ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์ภาพพจน์วาทศิลป์ที่ปรากฎอยู่ในข้อความของการพาดหัวโฆษณาเครื่องดื่มจากนิตยสารออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 โครงการใช้การกลยุทธ์การเรียนทักษะการเขียนE-diary ผ่านระบบ Intranet (KU M@xLeran)เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การศึกษากลวิธีการแปลสำนวนคำของวัฒนธรรมไทยจากหนังสือวรรณคดีเยาวชนเรื่อง ความสุขของกระทิ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 การใช้ Concordancesเพื่อช่วยนิสิตให้ตระหนักถึงการใช้กล่มคำภาษาอังกฤษทีเกิดร่วมกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การใช้ Concordancesเพื่อช่วยนิสิตให้ตระหนักถึงการใช้กล่มคำภาษาอังกฤษทีเกิดร่วมกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2007 การใช้ E-Diary ช่วย นิสิตชาวไทยระดับมหาวิทยาลัยพัฒนาการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0