Person Image

  Education

  • Ph.D. (Economics) , University of Hawaii , U.S.A.
  • M.A. (Economics), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาแบบบูรณาการสำหรับระบบเกษตรทางเลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2008 คุณูปการของโครงการหลวงที่มีต่อสังคมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 32 Project 1 1 0 0
  2016 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ระยะแรก) ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0
  2015 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์แนวพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 0 0 0 0
  2014 การดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 การจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2555 หัวหน้าโครงการ กรมประมง 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2011 ศึกษาผลกระทบของข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการประมงของ OECD ต่อการพัฒนาประมงของไทย หัวหน้าโครงการ กรมประมง 0 0 0 0
  2011 ศึกษารูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานประมงอำเภอ หัวหน้าโครงการ กรมประมง 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2011 การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2010 การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาสัมคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2010 การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการดำเนินงานตลาดกลางยางพาราเชิงธุรกิจ หัวหน้าโครงการ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง 0 0 0 0
  2008 Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ของโครงการพื้นที่สาธิตจังหวัดตราด ด้านป่าชายเลน) หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2007 Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and gulf of Thailand#2 หัวหน้าโครงการ United Nations Environment Program (UNEP/GEF) 0 0 0 0
  2006 นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินพระราชทานเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 0 0 0 0
  2006 บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่สูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2006 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง:บทเรียนจาก 40 หมู่บ้าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2004 อาหารปลอดสารพิษเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2004 การบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2003 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมของการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2003 การศึกษาวิเคราะห์ผลของแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่มีต่อบทบาทความหลากหลายของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2003 แนวทางการพัฒนาวัตกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2003 แผนกลยุทธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2000 การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน (การศึกษาการบริหารและจัดการกองทุนชุมชน) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  1998 การผลิตผักอย่างยั่งยืนในภาคกลางของไทย หัวหน้าโครงการ JSPS (โครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น) 0 0 0 0
  1997 การประเมินต้นทุนผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0