โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2006 การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2007 การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 1 0 0
2008 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารและการใช้เทคนิค in vitro digestibility ในการพัฒนาสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้ง กุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสุนการวิจัย - ทุนวิจัยมหาบัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2007 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัดไทย (Betta splendens Regan, 1910) อื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2004 การศึกษากิจกรรมของเอนไชม์และความสามารถในการย่อยอาหารของหอยมุกนำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus, Simpson 1900 หัวหน้าโครงการ 0 0 0 0
2004 การคัดเลือกชนิดและอัตราส่วนของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อกระบวนการย่อยอาหารของหอยมุกน้ำจืดHyriopsis bialatus Simpson, 1900 โดยวิธี in vitro algal digestibility. ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0