Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • MSc. (Computer Science), A.I.T., ไทย, 2540
  • วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2536
  • น.ม. (กฎหมายมหาชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2555
  • น.บ. (เกียรตินิยม อันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 13 15 0 0
2018 อัลกอริทึมการแนะนำชุมชนสำหรับการตั้งกระทู้ข้อความในโซเชียลมีเดีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การค้นพบความเชี่ยวชาญแบบพหุวิทยาการด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 ขั้นตอนวิธีการคัดกรองคุณภาพของบทความวิกิพีเดียภาษาไทยด้วยออนโทโลยี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2012 การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นพบความรู้โรคไข้เลือดออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2011 การสร้างออนโทโลยีกฎหมายไทยและการค้นคืนคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยอัลกอริทึมแอนท์โคโลนี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
2011 อัลกอริทึมการจำแนกข้อมูลที่มีคลาสไม่สมดุล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 2 0 0
2011 การให้เหตุผลทางกฎหมายด้วยโปรแกรมภาษาลอจิก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 1 0 0
2010 ระบบสรุปใจความสำคัญสำหรับเอกสารภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2009 ระบบวิเคราะห์และแนะนำการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการสร้างแบบทดสอบออนไลน์: กรณีศึกษาการใช้ “คำช่วย” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 4 0 0
2010 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรฐานสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 0 0 0 0
2006 เทคนิคการรวมตัวจำแนกหลายตัวสำหรับระบบค้นพบความรู้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
2006 การทำเหมืองข้อมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2003 การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0