โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2014 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 1 0 0
2014 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
2013 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 0 0 0
2013 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้พื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
2011 การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การ Unesco 0 0 0 0
2004 โครงการความร่วมมือปฏิรูปสถานศึกษาแบบองค์รวมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะศึกษาศาสตร์ มก. (ช่วงที่ 1 และ 2) ผู้ร่วมวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ (ศรีราชา) 0 0 0 0
2004 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
1999 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0
1998 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0