Person Image

  Education

  • บธ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • ศศ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยระดับความสามารถของชุมชนในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยระดับความสามารถของชุมชนในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของสถานีวิจัยด้านพืชศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 0 3 0 0
  2020 การสำรวจความพึงพอใจของชุมชนและข้าราชการ/ผู้นำชุมชนโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบแหล่งอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2015 โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0 0 0 0
  2015 โครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558 ที่ปรึกษาโครงการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0 0 0 0
  2015 การสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ระยอง ประจำปี 2558 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจ (satisfaction) ของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการกำหนดแนววางท่อเผื่อเลือก สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากคลังปิโตรเลียมเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงคลังน้ำมัน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (Pre ?SIA) หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders) ต่อบริษัท ในพื้นที่บริการจังหวัดระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของสหกรณ์ไทย ที่ปรึกษาโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพบริการของผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองรูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทาง R3E ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2013 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการกำหนดแนววางท่อเผื่อเลือก สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากคลังปิโตรเลียมเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงคลังน้ำมัน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (Pre –SIA) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษา "สภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อครัวเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี)" หัวหน้าโครงการ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0