Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2535
  • M.S.(Food Science and Technology), Kagawa University , ญี่ปุ่น, 2541
  • Ph.D.(Food Chemistry), Ehime University , ญี่ปุ่น, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2023 การพัฒนากระบวนการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวดและประเมินคุณภาพของน้ำมันและใยอาหารจากกากถั่วเหลือง (โอคารา) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กับไฟโคบิลิโปรตีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่มปี 2563) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
  2011 ศึกษาชนิดของวัสดุห่อหุ้มที่ใช้กักเก็บกลิ่นรส สีและสารให้ความเผ็ดจากส่วนผสมของน้ำปลาพริกโดยใช้ spray dryer เพื่อใช้เตรียมผลิตภัณฑ์ผงปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพิจารณาอาหารปลอดภัยอย่างรวดเร็วในปลาเค็มโดยใช้ Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเพื่อหาเอกลักษณ์ทางด้านกลิ่นรสของไวน์ลิ้นจี่ที่มีศักยภาพทางการตลาด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 8 7 0 0
  2022 การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาสารเพิ่มกลิ่นรสจากอวัยวะภายในปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผงตับปลาทูน่าเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพริกไทยดำพันธุ์พื้นเมืองโดยอาศัยเทคนิคเมตาโบโลมิกส์ และหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพริกไทยด้วยเครื่องหมายสก๊อต เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 อิทธิพลของแมทริกซ์อาหาร (นม ข้าว หรือนมถั่วเหลือง) ต่อความสามารถในการถูกย่อยของงาดำในหลอดทดลองและลิกแนนที่ถูกปลดปล่อยในระหว่างกระบวนการย่อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสกัดแอสตาแซนธินระดับกึ่งอุตสาหกรรมด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวดและการวิเคราะห์ต้นทุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของความร้อนต่อสารสารระเหย สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะแขว่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารหอมระเหยของเหง้าเร่วหอมกับปัจจัยแวดล้อมบริเวณป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2013 ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศีกษาคุณภาพด้านกลิ่นรสของชาใบหม่อนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าเชิงสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 คุณภาพของกะปิที่จำหน่ายในกรุงเทพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 กลิ่นรสในกะปิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ผลของเวย์โปรตีนที่มีต่อสมบัติทางกลิ่น และเคมีกายภาพของนมถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2011 การกักเก็บกลิ่นรสต้มยำด้วยวัสดุห่อหุ้มหลายชนิดโดยใช้เทคนิค Supercritical fluid extraction ร่วมกับอัลตร้าโซนิคอะตอมไมเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพิจารณาอาหารปลอดภัยอย่างรวดเร็วในปลาเค็มโดยใช้ Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาการกักเก็บกลิ่นรสต้มยำด้วยวัสดุห่อหุ้มหลายชนิดโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ปริมาณที่เหมาะสมของขมิ้นชันราชบุรีในขนมปัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 4 7 3 0
  2019 การประยุกต์ใช้นวัตกรรม In-Pond Raceway System (IPRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของ อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาน้ำหัวเชื้อสกัดถังเช่าผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูมิกิ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอาหาร GMP ไทยแลนด์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักนายกรัฐมนตรี 0 0 0 0
  2017 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์SMEsสู่ตลาดโลก(Global Reach) หัวหน้าโครงการ อุตสาหกรรมพัฒนาเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2017 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ กรมวิทยาศาตร์บริการ 1 0 0 0
  2017 โครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) หัวหน้าโครงการ อุตสาหกรรมพัฒนาเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 การผลิตผงมะพร้าวแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การติดตามปริมาณฟอรมาลดีไฮด์ในสัตว์น้ำเศรษฐกิจระหว่างการเก็บรักษาและแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 ผลิตภัณฑ์ใบชาเขียวอบกรอบปรุงรสแบบสาหร่าย หัวหน้าโครงการ PRO SIX Trading & Production Co.,Ltd. 0 0 0 0
  2016 การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 3 0 0
  2016 การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0
  2016 การเพิ่มกลิ่นรสของสารสกัดจากเศษเหลือกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากข้าวผสมกล้วยผลิตด้วยคอลเลทเอ็กซ์ทรูเดอร์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามบานาน่า จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการหลักสูตรต้นแบบผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร (ผปอ.) ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านกลิ่นรสของชา กาแฟปรุงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ บริษัท ซี.เจ. อินเตอร์เทรด จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านสีและกลิ่นรสของเครื่องดื่มบัวบกผงชงละลายและเครื่องดื่มสมุนไพรมะขามป้อมผงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ผลิตอาหารแปรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOPs/SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปบรรจุกระป๋องจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมรสชาติอาหารไทย: ตำรับแกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 in 1 สูตรต้นตำรับและสูตรไขมันต่ำ หัวหน้าโครงการ Asian Navigation co.,Ltd. 0 0 0 0
  2010 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การลดกลิ่นโคลนในปลานิลด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM ในข้นตอนการเลี้ยงบ่อดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว ผู้ร่วมวิจัย Kirin Company Limited 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 1 0 0
  2007 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพกลิ่นรส หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 1 0 0 0
  2006 การพัฒนาต่อยอดสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2004 การศึกษาคุณสอบัติเชิงหน้าที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสต้มยำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 1 0 0
  2004 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 2 0