Person Image

  Education

  • อนุปริญญา, สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ (สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ไทย, 2529
  • วท.บ. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531
  • วท.ม (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 2 0 0
  2022 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากเมล็ดขนุนที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ Angiotensin I-converting (ACE) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กับไฟโคบิลิโปรตีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่มปี 2563) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
  2007 ผลของสภาวะการผลิตต่อปริมาณการสูญเสียของสารไอโซฟลาโวนระหว่างกระบวนการทำเต้าหู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ปริมาณและองค์ประกอบของโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดที่กินได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 5 9 0 0
  2021 ผลิตภัณฑ์โปรตีนอกไก่สำเร็จรูป ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์งานวิจัยอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 สมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบของสารสกัดจากเห็ดและการพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครง หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การผลิตสารสกัดรำข้าวผงเพื่อใช้เป็นสารต้านออกซิเดชันและยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานน้ำตาลต่ำเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก GABA สูงจากกากถั่วเหลือง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มปริมาณ GABA ในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การเพิ่มปริมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมักข้าวแดงด้วยเชื้อรา Monascus spp. จากข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การแยกและศึกษาคุณลักษณะโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำจาก เห็ดระโงกเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของตัวทำละลาย อุณหภูมิและเวลาต่อการสกัดสารฟลาวานอลจากเปลือกปนเมล็ดและจากเมล็ดองุ่นที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตไวน์ โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคช่วยในการสกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2006 สารต้านออกซิเดชันและคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 3 8 3 0
  2019 การพัฒนาน้ำหัวเชื้อสกัดถังเช่าผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูมิกิ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การผลิตโอลิโกแซคคาไรด์โดยวิธีการทางเอนไซม์จากอะราบิโนไซแลนในรำสกัดน้ำมันที่ผ่านการสกัดโปรตีนและการศึกษาศักยภาพการเป็นพรีไบโอติกภายใต้สภาวะจำลองการย่อยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาน้ำซุปและซุปชนิดผงจากกระดูกไก่ ส่วนสะโพกและโครงไก่ตะนาวศรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด 0 2 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดขอน หัวหน้าโครงการ บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว ผู้ร่วมวิจัย The Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2016 การผลิตสีธรรมชาติสำเร็จรูปจากพืชให้สีของไทย และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0
  2016 ผลของวิธีการอบแห้งและอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเห็ดหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบสู่ระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชา ข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว) 0 0 0 0
  2014 การทำน้ำจิ้มไก่เป็นชนิดผง หัวหน้าโครงการ บริษัท ภาขจร ฟูดส์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2006 คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอก ข้าวกล้องเริ่มงอกและการยอมรับของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 แนวทางการผลิตน้ำบ๊วยเพื่อเป็นแหล่งของกรดอินทรีย์จากธรรมชาติสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2005 การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 2 0
  2005 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหล่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การแปรรูปดาหลาและขิงประดับ หัวหน้าโครงการ กรมวิชาการเกษตร 0 1 0 0
  2002 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมารฟินอลทั้งหมดของสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2000 การแยกและจำแนกลักษณะใยอาหารจากเปลือกมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1997 การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิกในน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มโดยการใช้ HPLC หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Asus AID 0 1 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0