Person Image

  Education

  • Ph.D.(Comparative Orthopaedics ), Prince Edword Island University , แคนาดา
  • M.Sc. , Prince Edward Island University , แคนาดา
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 6 0 0
  2017 ผลของระยะเวลาการแช่ซากในน้ำยาคงสภาพชนิดสารละลายอิ่มตัวเกลือโซเดียมคลอไรด์และสารละลาย modified Larssen solution ในการรักษาสภาพซากนิ่มของสุนัขและแมวที่อุณหภูมิห้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของนักวิจัย คณะสัตวพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ 1 0 0 0
  2015 การศึกษานำร่อง : การผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกขากรรไกรล่างหักด้วยเทคนิคการใช้หมุดยึดกระดูกและแกนอะคริลิคในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา 1 1 0 0
  2014 ประสิทธิผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในการลดปวดในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อสะโพกเสื่อม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา 0 2 0 0
  2010 การทดสอบความไวและความจำเพาะของวิธีการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบในสุนัขโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ไลเปสที่หลั่งจากตับอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งที่มาและวิธีการเลี้ยงเซลต้นกำเนิดของสุนัขเพื่อการผลิตเซลกระดูกอ่อนในการรักษาโรคข้อเสื่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2008 การค้นคว้าสภาวะแช่แฃ็งสำหรับเก็บรักษา islet จากสุนัขที่บริจาคอวัยวะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 5 0 0
  2019 การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัขด้วยสารสกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์และยามีลอกซีแคม ปีงบประมาณ 2562 หัวหน้าโครงการ Pharmalink International limited 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัขด้วย marine based fatty acid compound (PCSO-524) ระหว่างสถาบัน หัวหน้าโครงการ Research grant for product development of the Pharmalink International Limited Company 1 1 0 0
  2014 การทดสอบประสิทธิภาพของไขมันสกัดจากหอยแมลงภู่ในการรักษาการอักเสบและโรคข้อเสื่อมในสุนัข หัวหน้าโครงการ Pharmalink International Limited 1 1 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซึม glucosamine sulphate ในขนมสุนัข ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1 2 0 0
  2007 การศึกษาการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงของสารเคมีบำบัด (vincristin sulphate, vinblastine, methotrexate, doxorubicin) ในการรักษาโรค transmissible venereal tumors ในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย กองทุนอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 0 0