Person Image

  Education

  • Ph. D. (Agricutural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2545
  • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก), คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2534
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 7 6 1 0
  2020 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและสารชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียทนเค็มสายพันธุ์คัดเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผงมะพร้าวน้ำหอม” เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเนื้อจระเข้พันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
  2006 การศึกษาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นอาหารเสริม : ศักยภาพของเลือดจระเข้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในหนูแรท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 12 14 2 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Co Co for Life : เนื้อมะพร้าวน้ำหอมแผ่นกรอบ” หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซี.เอส.จี. โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 1 0
  2015 องค์ประกอบทางเคมีของสารน้ำในร่างกายบริเวณแอ่งหลังกะโหลกของจระเข้พันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 พิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของสารน้ำในร่างกายต่อการแข็งตัวของเลือดจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 กลไกควบคุมตัวเงินตัวทองในบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยผ่านกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2013 พิษวิทยาระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย 2 0 0 0
  2013 การตอบสนองทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) หลังการเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2012 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 โครงการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์. ผู้ร่วมวิจัย หจก.วานิไทย 0 4 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2012 การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV จากเลือดจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาไส้กรอกลดความดันไขมันต่ำเสริมใยอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากเลือดจระเข้ไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 ผลของกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และการเก็บที่ยาวนานต่อคุณภาพโปรตีนของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 1 0
  2008 การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2008 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0