Person Image

  Education

  • วท.ม. (คุรุศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 40 Project 1 1 0 0
  2020 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาพันธุ์พลับที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายละอองเกสรเพื่อการผลิตพลับพันธุ์ ‘HYAKUME’ เป็นพลับหวานเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การจัดการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘FUYU’ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การใช้ GA3 และ CPPU เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลของพลับ (Diospyros kaki Thunb.) พันธุ์ ‘FUYU’ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 7 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะและการสร้างตาดอกของรองเท้านารีอินทนนท์สายพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาพันธุ์พลับที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน (Development of Potential of Commercial Cultivar Persimmon Production) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร เพื่อการผลิตพลับพันธุ์ ‘HYAKUME’ เป็นพลับหวานเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะและการสร้างตาดอกของรองเท้านารีอินทนนท์สายพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับ โดยการใช้สาร 1-Methylcyclopropane ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการลดผลแตก และคุณภาพของผลพลับพันธุ์ Fuyu ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลับ Hyakume เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการลดผลแตก และคุณภาพของผลพลับพันธุ์ Fuyu ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของปริมาณผล ระยะเวลาและอุณหภูมิที่มีต่อการขจัดความฝาดของพลับพันธุ์ Xichu (P2) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยเคมีเพื่อลดระยะเวลาการเปิดกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์คุณภาพพันธุกรรมมะขามป้อมท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 (ไม่จัดสรรตั้งแต่ปี 53) การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตยางพาราพันธุ์ RRIT 251 หลังเปิดกรีดในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การทดสอบความแม่นยำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIM 600 ในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์คุณภาพพันธุกรรมมะขามป้อมท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 (ไม่จัดสรร)การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตยางพาราพันธุ์ RRIT 251 หลังเปิดกรีดในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลของระบบการปลูกพืชที่มีผลต่อรายได้ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตของยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การทดสอบความแม่นยำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIM 600 ในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร CBD และเมล็ดน้ำมันคุณภาพดี ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทย เฟดเดอรัล เฮมพ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 0 8 0 0
  2018 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลับ Hyakume เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับ โดยการใช้สาร 1-Methylcyclopropane ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการลดผลแตก และคุณภาพของผลพลับพันธุ์ Fuyu ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับ โดยการใช้สาร 1-Methylcyclopropane ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการลดผลแตกและคุณภาพของผลพลับพันธุ Fuyu ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยเคมีเพื่อลดระยะเวลาการเปิดกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์คุณภาพพันธุกรรมมะขามป้อมท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การทดสอบความแม่นยำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIM 600 ในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของระบบการปลูกพืชที่มีผลต่อรายได้ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตของยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในพื้นที่ต่างระดับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย โครงการ Business unit 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) เพื่ออุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินงบประมาณผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กองแผนงาน) 0 1 0 0
  2009 โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 0 4 0 0
  2017 การศึกษาหญ้าแฝกพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่สูงของสถานีวิจัยดอยปุย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกในแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รีบนพื้นที่สูงของสถานีวิจัยดอยปุย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลของชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาหญ้าแฝกพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่สูงของสถานีวิจัยดอยปุย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
  2015 การอนุรักษ์ดิน และน้ำ โดยการใช้หญ้าแฝกและโครงสร้างทางวิศวกรรมบนที่ลาดชันและลดการกัดเซาะพื้นที่ชายทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 1 0 0
  2013 การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2009 โครงการย่อยที่ 1 การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ 6 ชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
  2008 การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดี เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ผู้ร่วมวิจัย นายนพวงค์ ศิริบุญนภา 0 0 0 0
  2008 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2007 โครงการพัฒนาวิชาการการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพดี ร่วมกับบริษัท เกษตร 23 จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เกษตร 23 จำกัด 0 0 0 0
  2007 การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐานสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย คุณณัฐวุฒิ พงศ์พาณิชย์ 0 0 0 0