โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2009 พัฒนารูปแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2001 การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร "การผลิตมะขามหวาน" และ "ธุรกิจชุมชน" ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0