Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2527

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 5 4 0
  2008 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 1 0
  2008 เสริมสุขภาพด้วยเปลือกมังคุดในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2006 การประยุกต์ใช้ใบหม่อนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติระบบเอ็กซ์ทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2005 โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน 0 1 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 4 2 0
  2008 โครงการ “ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม : ระยะที่ 1 (ปี 2551) การประยุกต์ใช้ Linear programming ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกให้ได้มาตรฐานทางโภชนาการ” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ สแนคข้าวโพดในระดับโรงงานและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ" ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0 1 0
  2005 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยใบหม่อนสู่ครัวโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 1 0
  2005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอกซ์ทรูชันจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก ผู้ร่วมวิจัย สวทช. 1 0 0 0
  2005 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 2 0 0
  2005 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1993 ผลของปัจจัยในการผลิตต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ ซึ่งผลิตโดยเครื่อง เอ็กซ์ทรูดเดอร์ ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1992 ผลของขนาดอนุภาคและความชื้นของข้าวโพดบดที่มีต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารเข้าซึ่งผลิตด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูคู่ ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0