Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2528
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541
  • ทษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 0 1 0 0
  2013 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับ พัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพ ของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 (ยกเลิก) การศึกษาการผลิตการเก็บรวบรวม และรักษาสายพันธุ์ Jerusalem Artichoke โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 4 12 0 0
  2014 อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ Tortricidae ในสถานีวิจัยดอยปุย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2013 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 โครงการวิจัย และพัฒนาระบบการปลูกสตรอเบอรี่เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิจัยดอยปุย หัวหน้าโครงการ โครงการ Business unit 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ งบพัฒนาที่สูง มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 โครงการขยายผลงานโครงการหลวง บ้านดอยปุย หัวหน้าโครงการ งบพัฒนาที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนากาปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การทดสอบสายพันธุ์พลับในพื้นที่ที่มีความสูงระดับต่าง ๆ กันของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 0 4 0 0
  2013 การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การวิจัยเพื่อคัดเลือสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนาในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2009 โครงการย่อยที่ 1 การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2008 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2007 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่1 :การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศาภายในสวนไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2005 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศา ภายในแปลงไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า (จังหวัดเชียงใหม่) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2004 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศา ภายในแปลงไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า (จังหวัดเชียงใหม่) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
  2002 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Pronos บางขนิด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2001 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยพันธุ์ที่ให้เกสรตัวผู้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2000 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยพันธุ์ที่ให้เกสรตัวผู้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1999 การศึกษาการผลิตต้นไหลที่มีคุณภาพของสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์สตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1998 ผลของการใช้มุ้งเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความถี่ระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในสภาพปลอดภัยจากสารเคมีของผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และแคนตาลูป ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Hana Polytech 0 0 0 0