Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง , ไทย, 2531
  • วท.ม.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 4 7 0 5
  2018 การประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เพื่อเปลี่ยนสีผิวของมะม่วงลูกผสมพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง และมหาชนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 5
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การเพิ่มศักยภาพการผลิตน้อยหน่าโดยใช้พันธุ์ดีและการถ่ายทอด งานวิจัยสู่เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 13 19 0 2
  2019 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมมะขามเปรี้ยวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของการช่วยผสมเกสรต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องโดยใช้ละอองเรณูต่างพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการลดความสูงของหน่อตามในกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 1 0 0
  2014 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การเติบโตและการเข้ากันได้ของพืชสกุลน้อยหน่าบางชนิดที่ใช้เป็นต้นตอน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ศึกษาสารสำคัญในน้อยหน่าจำนวน 10 พันธุ์จากสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่า และน้อยหน่าลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีให้น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 7 0 0
  2011 แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนบางชนิดในสถานีวิจัยปากช่อง หัวหน้าโครงการ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์มะขาม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การรวบรวมเชื้อพันธ์และคัดเลือกพันธ์น้อยหน่าอะติมัวย่าและน้อยหน่าลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 6 0 2