Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • Ph.D., Griffith University, ออสเตรเลีย, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 5 0 0
  2009 กลไก และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มของพันธุอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การคัดเลือกต้นเสาวรสต้านทานโรคไวรัสด้วยเทคนิค somaclonal variation หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2011 เปรียบเทียบคุณภาพ และผลผลิตของต้นเสาวรสต้านทานโรคไวรัสจากเทคนิค somaclonal variation ในแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในโซมาโคลนระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อการคัดเลือกอ้อยทนเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนมหาวิทยาลัยวิจัย มก 1 0 0 0
  2010 การศึกษาแคริโอไทและการหาตำแหน่งยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มบนโครโมโซมของอ้อยด้วยวิธี FISH หัวหน้าโครงการ ทุนมหาวิทยาลัย มก 0 0 0 0
  2010 กลไก และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มของพันธุอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การคัดเลือกต้นเสาวรสต้านทานโรคไวรัสด้วยเทคนิค somaclonal variation หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 4 0 0
  2013 ศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค somaclonal variation ในแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค Somaclonal variation ในแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 ศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค somaclonal variation ในแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2009 การโคลน การหาลำดับเบสของยีน และการแสดงออกของยีน SoNHX1 ที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มจากอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสับปะรด กลุ่ม Cayenne โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจ ของเชื้อสาเหตุเนื้อแกรนในสับประรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 ชดโครงการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2007 การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2007 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 : การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2006 การศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0