Person Image

  Education

  • Ph.D.(Applicd Microbiology), มหาวิทยาลัยคิวชู, JAPAN, 2530
  • M.Eng.(Applicd Microbiology), มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า, JAPAN, 2525
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนากระบวนการหมักกากเหง้าสับปะรดด้วยเชื้อราโมแนสคัส IFRPD 4046 เพื่อเป็นส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 18 0 0
  2009 โครงการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ : ความเสี่ยงต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2009 โครงการระบบสารสนเทศวิชาการความปลอดภัยอาหาร ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2008 การทำสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์โดยการวิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2006 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอนไซม์ อะไมเลส จากเชื้อ Aspergillus awamori โดยวิธีใช้รังสีแกมมา เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 3 0 0
  2006 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 14 0 0
  2006 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0