Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.ม.( สรีรวิทยา ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2536
  • Ph.D.(Physiology and Biochemistry), Iowa State University of Science and Technology, สหรัฐอเมริกา, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 2 0 0
  2008 การตรวจสอบยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ L. interrogans หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา เคอร์สเนอรี่ หัวหน้าโครงการ สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
  2008 การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา บอร์คปิเตอร์เซไน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2005 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลเครื่องหมายอณูโมเลกุล และการค้นหา epitope(s) ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันเลปโตสไปราในปศุสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 4 5 0 0
  2018 “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนที่ละลายได้ของโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์ rKU_Sej_LRR_2271 ผลิตจากเซลล์เจ้าบ้าน แบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล (อี โคไล)” หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากรรมวิธีการเพิ่มการละลายได้ของโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากเซลล์เจ้าบ้าน แบคทีเรีย อี โคไล หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรภูมิคุ้มกันของกระต่ายต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 หัวหน้าโครงการ ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกภายใต้สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (CASAF) 1 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาและการเกาะยึดผนังลำไส้ของกระต่ายโดยแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิต KU_Sej_LRR_2012 รีคอมบิแนนท์โปรตีน หัวหน้าโครงการ ทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท (Post Master Researcher) ภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) 0 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาภูมิคุ้มกันเยื่อเมือกในลำไส้และระดับไซโตไคน์ในน้ำเลือดที่เกี่ยวข้องในกระต่ายโดยแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิต KU_Sej_LRR_2012 รีคอมบิแนนท์โปรตีน หัวหน้าโครงการ ทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท (Post Master Researcher) ภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) 0 0 0 0
  2013 เทคนิคพันธุวิศวกรรมตรวจสอบสารกำหนดชีวภาพระบุการสัมผัสใยหิน หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2008 การตรวจสอบยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ L. interrogans หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา เคอร์สเนอรี่ หัวหน้าโครงการ สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
  2008 การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา บอร์คปิเตอร์เซไน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบและจำแนกเชื้อเลปโตสไปราโดยใช้ยีนของกลุ่มโปรตีนที่มีส่วน Leucine-rich repeat หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2006 การปรับสูตรอาหารโคนมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ยับยั้งการเป็นแหล่งรังโรคของจุลชีพ Leptospira ในโคนมระยะใกล้คลอด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 แผนควบคุมการระบาด และป้องกันการเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อ Leptospira ในโค หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การตรวจสอบการเป็นแหล่งรังโรค Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสเพื่อการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปร่าในน้ำเชื้อโคและการตรวจเบื้องต้นเพื่อหาเชื้อเลปโตสไปร่าในน้ำเชื้อโคที่ใช้สำหรับงานผสมเทียมของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 ผลของการเป็นแหล่งรังโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมต่อคุณภาพสุขภาพโคนมและอุบัติการณ์การเป็นโรคในคนในเขตพื้นที่เลี้ยงโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 13 7 0 0
  2018 การพัฒนาต้นแบบวัคซีนชนิดกินป้องกันเลปโตสไปโรซีสจากโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์โปรตีน rKU_Sej_LRR_2271 เชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ท้องถิ่น ผลิตจากแบคทีเรียสายพันธุ์ แลคโตบาซิลลัสเกรดอาหาร หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 ชุดตรวจสอบรวดเร็วและจำเพาะสำหรับโรคเลปโตสไปโรซีสในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรมโปรตีนและนาโนเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเลปโตสไปราในสุกรด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากระบบนวัตกรรมการแสดงออกแบบไร้สารปฏิชีวนะในแบคทีเรียกรดแลคติค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 6 3 0 0
  2016 รีคอมบิแนนท์โปรตีนและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบโรคเลปโตสไปโรซีสสายพันธุ์ท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 ชุดตรวจสอบรวดเร็วและจำเพาะสำหรับโรคเลปโตสไปโรซีสในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรมโปรตีนและนาโนเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 ตัวบ่งชี้ชีวภาพระบุการสัมผัสใยหินไครโซไทล์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงในอุตสาหกรรมไทยที่ใช้ใยหินไครโซไทล์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2015 รีคอมบิแนนท์โปรตีนและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบโรคเลปโตสไปโรซีสสายพันธุ์ท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การตรวจและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2010 การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วนLeucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรอกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.พื้นฐาน-อุตสาหกรรม/ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม) 0 0 0 0
  2010 การตรวจและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก. พื้นฐาน-อุตสาหกรรม / ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม) 0 1 0 0
  2009 การค้นหาอิพิโทป์ร่วมบนยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปราต่างซีโรวาร์ ในกลุ่ม L. interrogans และ L. noguchii หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์ยีนที่สร้างโปรตีนซึ่งมีส่วน Luecine-Rich Repeat ในเชื้อก่อโรคเลปโตสไปโรซิสสายพันธุ์ Leptospira borgpetersenii ในระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสาขาพันธุวิศวกรรม (บว.มก.) 2 1 0 0
  2009 การสร้างและการแสดงออกของโปรตีนลูกผสมของไลโปโปรตีนและโปรตีนของเชื้อเลปโตสไปราเพื่อศึกษาโอกาสเป็นวัคซีนหน่วยย่อยในการป้องกันโรคเลปโตสไปรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2004 การตรวจสอบการเป็นแหล่งรับโรคของเชื้อ Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2002 การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 1 0 0 0
  2001 การแสดงออกของ Calcium-Sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 1 0 0 0