Person Image

Administration

Education

  • D.Sc. (Computer Engineering), George Washington University, Washington DC,USA., 2542
  • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 6 11 0 0
2020 เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ เกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 นวัตกรรมการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตโคและธุรกิจนม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
2019 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบอัตโนมัติเพื่อการแทรกโมเดลคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติบนงานวิดีโอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 7 0 0
2014 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การทำคลังข้อมูลและการเหมืองสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การทำคลังข้อมูลและการเหมืองสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ขั้นตอนวิธีการตรวจความคล้ายของเอกสาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การทำคลังข้อมูลและการเหมืองสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การสรุปย่อ ทำดัชนี และแสดงผลวีดีทัศน์จากคลังวีดีทัศน์ขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะที่ 3) : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 ทดสอบ เดี่ยว 1 หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 12 23 0 0
2019 การวิเคราะห์สมรรถนะหน่วยวิจัยตามนโยบาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 แบบจำลองการจัดอันดับนักวิจัยเพื่อใช้ในการพิจารณาการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยภายใต้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 ข้อมูลอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมโคนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาการจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2016 การตัดส่วนวีดีทัศน์เพื่อแสดงบนจอภาพวิวิธพันธุ์ตามเวลาจริง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2013 การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 ขั้นตอนวิธีการตรวจความคล้ายของเอกสาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การสรุปย่อ ทำดัชนี และแสดงผลวีดีทัศน์จากคลังวีดีทัศน์ขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
2008 การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทำนายตำแหน่งการกลายพันธุ์หนึ่งลำดับเบสโดยใช้วิธีวิเคราะห์ส่วนย่อยของโปรตีน แบบอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2006 การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
2006 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือออกแบบไพรเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การจัดการความรู้สำหรับเสริมสร้างศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 3 0 0
2017 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2017 การประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของการปรับพันธ์ุมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2016 ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
2015 การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับโครงการ IPPs หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
2015 การประเมินผลการวิจัยด้านมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 การประเมินผลการวิจัยด้านยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2014 การสำรวจงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0