Person Image

  Education

  • Ph.D. (Computer Engineering), University of Louisiana at Lafayette , U.S.A., 2545
  • M.S. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 2540
  • M.S. (Electrical Engineering), Kasetsart University, ไทย, 2536
  • B.S. (Electrical Engineering), Kasetsart University, ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 4 16 0 0
  2016 การรู้จำชื่อถนน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2014 โปรแกรมปฏิสัมพันธ์เพื่อการฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย การพัฒนาระบบต้นแบบและชุดโปรแกรมการฝึกฝนการคัดตัวอักษรไทยบน Tablet PC เพื่อการเรียนการสอนและวิจัยในโรงเรียนระดับประถม ตอนต้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การค้นหาท่านั่งและยืนในวิดิโอด้วยกล้อง Kinect หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 การตรวจวิเคราะห์มะเร็งเต้านมในภาพถ่ายความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2012 Iris Deformation หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2012 การวัดผลสัมฤทธิ์การคัดไทยบนแท็บเล็ต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2010 การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 ขั้นตอนการติดตามดวงตาและการประมาณการเหลือบตาบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2010 ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 0 0
  2006 อุปกรณ์ตรวจจับม่านตาราคาถูกและการระบุขอบเขตม่านตาสำหรับภาพที่มีคุณภาพต่ำ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 5 18 0 0
  2015 การฝึกสอน(Coaching) การออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท์ (Kinect) หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส. 1 4 0 0
  2011 ไบโอเมตริซ์ ผู้ร่วมวิจัย Portuguese Fundation para a Ciencia e a Tecnologia(FCT) 0 0 0 0
  2008 โครงการส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดมาตรฐานกลางและการบูรณาการข้อมูลชีวภาพเพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2007 อัลกอริธึมการกำหนดขอบเขตม่านตามนุษย์และการดึงลักษณะเด่นสำหรับการตรวจสอบบุคคลด้วยม่านตา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 6 0 0
  2004 ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิตัล (ระยะที่ 2 และ 3) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2 8 0 0