Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • วศ.ม.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 7 3 0
  2018 หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 3 0
  2015 ระบบควบคุมการส่องสว่างแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องลงบันทึกข้อมูลแบบไร้สายขนาด 32 ช่องทาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 5 21 0 0
  2014 โครงการพัฒนาคลังพัสดุต้นแบบ Modern Warehouse โดยนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้งานร่วมกับ Warehouse Management หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 1 0 0
  2011 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 5 20 0 0
  2010 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการวิจัยต้นแบบระบบอ่านมาตรแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  1999 การพัฒนาสร้างบอร์ดเชื่อมต่อแบบ Ethenet หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช 0 0 0 0