Person Image

  Education

  • อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 2 0 0
  2016 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 “คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล” ผู้ร่วมวิจัย ทุดอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 3)และงบประมาณเงินรายได้ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมวดงบอุดหนุนวิจัย 0 2 0 0
  2011 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 การจัดการความรู้และฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริหาร หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0