โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2008 การเปลี่ยนแปลงของทุนเชื้อสายจีนในประเทสไทยตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 พัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจอังกฤษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 ชาวจีนในภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ The Asia Foundation 0 0 0 0
2002 ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2001 ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0