โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 3 5 0 0
2017 การพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดสารกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยว กรณีศึกษา: รางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) และแฮ้ม (Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาการผลิตเหมร (โคลงเคลง)เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 การประเมินถึงความเป็นพิษต่อพืชในกระบวนการหมักปุ๋ยมูลสัตว์ในถุงขยะดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตกิ่งพันธุ์ ไม้ผลเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การถ่ายทอดผลงานวิจัยของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดผลงานวิจัยของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์โดยชีววิธีในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักอย่างรวดเร็วจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝรั่งดัวยปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 1 2 0 0
2017 การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาการผลิตเหมร (โคลงเคลง)เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 (ไม่สนับสนุนปี 54) การขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดผลงานวิจัยของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดการพัฒนาการใช้ชีวมวลจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชและเพิ่มผลผลิตพืชในรูปปุ๋ยชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การถ่ายทอดการพัฒนาการใช้ชีวมวลจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชและในรูปปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝรั่งดัวยปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์กล้าไม้กฤษณาในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชโดยใช้วิธีทางชีววิธีร่วมกับการพัฒนาดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสไลด์ถาวรของเนื้อเยื่อพืชสำหรับสื่อการเรียนการสอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 2 0 0
2014 การวิเคราะห์หทาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเชิงเปรียบเทียบของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบใช้สารเคมีทั่วไป ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 0 0 0 0
2011 การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 0 0
1996 การศึกษาการใช้ FERO-grow (7-7-7) และ FERO-D(4-22) เพื่อการปลูกไม้ดอกและผัก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0