Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Biochemistry), Cornell University, สหรัฐอเมริกา
  • M.S.(Food Science), University of California at Davis, สหรัฐอเมริกา
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 5 0 0
  2007 คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้พร้อมบริโภคโดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา และ Hurdle Technology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การใช้สารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่เพื่อรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้พร้อมบริโภคโดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา และ Hurdle Technology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลอดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, gastrointestinal และ inflammation models หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้พร้อมบริโภคโดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา และ Hurdle Technology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 9 14 3 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลของกรใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณภาพสับปะรดพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 2 0 0
  2012 The Production of Palmyrah Palm Powder by Foam-mat Drying หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 1 0 0
  2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 0 2 3 0
  2010 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของหัวมัน Dioscorea spp. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจับพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 2 0 0
  2009 คุณสมบัติสารเคลือบบริโภคได้จากโพลีแซคคาไรด์กระเจียบเขียวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 3 0 0
  2009 การใช้สารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่เพื่อรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
  2007 การใช้พืชสมุนไพรในการต้านการเกิดออกซิเดชันของเนื้อหมูบดใน ระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 9 0 0
  2017 การยืออายุการเก็บรักษาและคุณภาพ green bean โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ปรับบรรยากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานความร่วมมือดพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ 0 0 0 0
  2015 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 0 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์จากพอลิแซกคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในเครื่องดื่มนมปรับกรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2008 Extraction and utilization of OKRA polysaccharide as fat replacer in frozen food หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2008 การสกัดและใช้ประโยชน์โพลีแซคคาไรด์จากผลสำรองในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูคืนรูป หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2007 การใช้พอลีแซคคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเป็นสารชะลอการเปลี่ยนแปลงผลึกน้ำแข็งและปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2007 แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2006 ผลอายุการเก็บเกี่ยวที่มีอิทธิพลต่อปริมาณฟลาโวนอยด์และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในผลหว้า (Syzygium cumini) หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ADB) 0 0 0 0
  2005 ผลของอายุและกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ในมะกอกน้ำและมะขามป้อม หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ADB) 0 0 0 0
  2001 ผลของอายุการเก็บเกี่ยว สภาวะการเก็บต่อคุณลักษณะของอินนูลินจากเยรูซาเล็มอาติโชค และฐานรองดอกทานตะวัน หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โครงการ ADB) 0 0 0 0