Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2524
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี , ไทย, 2527

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2020 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อเกษตรกร 4.0 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อเกษตรกร 4.0 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2012 โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ในบริเวณพื้นที่อุทานประวัติศาสตร์สุโขทัย หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 75 Project 11 7 1 0
2017 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติประเภทคูคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ประจำปี ๒๕๖๐ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2017 โครงการต้นแบบระบบการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบไพโรไลซิสเพื่อได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงของเหลว แท่งเชื้อเพลิง ก๊าซสังเคราะห์อัดแน่น ปุ๋ยหมัก และพลังงานไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 0 0 0
2015 โครงการการแปรรูปและการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ระดับ Pilot Scale เพื่อให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การแปรรูปและการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ระดับ Pilot scale เพื่อให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 8 2 1 0
2014 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทศบาลเมืองปัตตานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษา ออกแบบรายละเอียด จัดทำระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
2014 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ผสมมูลสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ จังหวัดปทุม 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) "โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือ ของบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด" หัวหน้าโครงการ บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ปี 2557 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชนและโรงเรียน ปี 2557 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2014 โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อติดตามผลการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม หัวหน้าโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 0 0 0
2014 โครงการการดำเนินงานศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมฝั่งตะวันออก จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 0 0 0 0
2014 การศึกษาแผนผังการไกลของกากของเสีย (Material and Waste Flow Analysis) และรูปแบบการบริหารจัดการของเสีย หัวหน้าโครงการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 0 0 0 0
2014 ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการศึกษาและจัดทำแผนมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
2014 โครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันและการกัดเซาะของชายฝั่งที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกปี บึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3 หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ระยะที่ 2)เทศบาลเมืองทุ่งสง หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองทุ่งสง 0 0 0 0
2013 โครงการจัดการมลพิษชีวภาพจากสิ่งปฏิกูลริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำแบบระบบผลิตก๊าซชีวมวล ออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
2013 โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
2013 โครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2013 โครงการ Eco-Park หัวหน้าโครงการ บริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะ ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองหลังสวน จ.ชุมพร 0 0 0 0
2013 โครงการยกระดับสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน ปี 2556 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2013 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นี่สีเขียวชุมชนนำร่องริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามแนวคิดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวคิดการท่องเที่ยวสีเขียวที่สะอาดและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมตามโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 5 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
2013 การศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาและเสริมสร้างรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสักอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0
2013 โครงการการดำเนินงานติดตามประเมินผลโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ด้วยเตาก๊าซซิไฟเออร์ (Gasifier) ในกระบวนการอบเม็ดปุ๋ย หัวหน้าโครงการ บริษัท บีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
2012 โครงการการพัฒนากลไกการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
2012 โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ และธนาคารขยะรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 รอบ 5 ธันวาคม 2554 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2012 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 0 0
2012 การศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 0 0 0 0
2012 การบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อลดโลกร้อน หัวหน้าโครงการ จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0
2012 โครงการพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่าฯ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2012 การศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำขำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า;ปัตตานี 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิ ถึงหลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
2012 โครงการการจัดการยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Solid Waste) : CBM ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2555 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2012 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2012 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสำหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2012 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฎิ ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
2011 การประเมินประสิทธิภาพเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง : กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลหน้าสคน ถึง ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก จังหวัดสระบุรี 2553 ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบจัดการน้ำเสียริมแม่น้ำป่าสักนะชุมชนต้นแบบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี 0 0 0 0
2011 โครงการเพื่อดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา หัวหน้าโครงการ กรมธนารักษ์ 0 0 0 0
2011 การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านพร้าว 0 0 0 0
2011 การขยายกำลังการผลิตลวดทองแดง หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยเมทัล โพรเชสซิ่ง จำกัด 0 0 0 0
2010 โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาวิจัยความเหมาะสมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 0 0
2010 การศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ หัวหน้าโครงการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2010 โครงการจัดทำแผนการบริหารการจัดการการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 0 0 0 0
2010 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 0 0 0 0
2010 โครงการศึกษาสาธิตการทำก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทน หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
2009 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพลังงาน 1 2 0 0
2008 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย ที่ปรึกษาโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2007 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2007 โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2007 โครงการพัฒนาระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ 0 0 0 0
2006 โครงการสาธิตระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลระดับชุมชน หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2005 การศึกษาและพัฒนาก๊าซชีวมวลสำหรับโรงสีข้าวขนาดชุมชน หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2004 การวิจัยและพัฒนาการทำปุ๋ยจากขยะชุมชน หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ 1 0 0 0
2003 โครงการจัดทำฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 1 0 0
2001 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงพยาบาลและโรงแรม หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 0 0 0 0
1999 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอยแบบประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
1997 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สหลุมขนาด 650 กิโลวัตต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ 0 0 0 0
1993 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซขยะ หัวหน้าโครงการ บริษัทวัสดุภัณฑ์พลาสติก จำกัด 0 1 0 0