Person Image

  Education

  • กศ.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก , ไทย
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Plant Genetic Manipulation), University of Nottingham, สหราชอาณาจักร

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 12 9 0 0
  2018 กายวิภาค คุณสมบัติ และการประเมินการใช้ประโยชน์จากไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2011 การตอบสนองของข้าวโพดสายพันธุ์แท้และสายพันธุ์ลูกผสมต่อการเจริญเติบโตของราก และ การสังเคราะห์กรดแอบไซซิคภายใต้สภาวะเครียดน้ำ และ การพัฒนาเครื่องหมาย ดีเอนเอในการตรวจสอบยีนควบคุมการสังเคราะห์กรดแอบไซซิคเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การผลิตไฮโดรเจนโดยสาหร่ายสีเขียวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 การใช้ Ethephon, Salicylic acid และ Maleic Hydrazide ในการชักนำการเกิด Cytoplasmic Male Sterility ของข้าว (Oryza sativa L.) เพื่อการผลิตข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2010 การตอบสนองของข้าวโพดสายพันธุ์แท้และสายพันธุ์ลูกผสมต่อการเจริญเติบโตของราก และ การสังเคราะห์กรดแอบไซซิคภายใต้สภาวะเครียดน้ำ และ การพัฒนาเครื่องหมาย ดีเอนเอในการตรวจสอบยีนควบคุมการสังเคราะห์กรดแอบไซซิคเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอและการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีน phytoene synthase ในการควบคุมการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ที่เร่งการสุกแก่ด้วยฮอร์โมนเอทีลีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอ และการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีน phytoene synthase ในการควบคุมการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ที่เร่งการสุกแก่ด้วยฮอร์โมนเอทีลีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเปลี่ยนแปลงทางสัญฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และการศึกษายีนทนแล้งในข้าวโพด (Zea mays L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายฝากยีนในกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ชีววิทยาและสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 8 5 0 0
  2017 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สปอร์และเรณูที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกทุกกลุ่มของอาณาจักรพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพความทนแล้งในข้าวโพดโดยอาศัยลักษณะทางกายวิภาค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพความทนแล้งในข้าวโพด โดยอาศัยลักษณะทางกายวิภาค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ Ethephon, Salicylic acid และ Maleic Hydrazide ในการชักนำการเกิด Cytoplasmic Male Sterility ของข้าว (Oryza sativa L.) เพื่อการผลิตข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การใช้ยูนิโคนาโซลเพื่อกระตุ้นการออกดอกนอกฤดูในมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของ paclobutrazol ต่อ total non-structural carbohydrate การเจริญเติบโตของยอดและการเกิดตาดอกขององุ่นพันธุ์ทำไวน์แดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ชีววิทยาการออกดอก การติดผล การพัฒนาของผลและเมล็ดสบู่ดำในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอและการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีน phytoene synthase ในการควบคุมการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ที่เร่งการสุกแก่ด้วยฮอร์โมนเอทีลีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 ชีววิทยาการออกดอก การปฏิสนธิ และการพัฒนาของผลและเมล็ดของมะคาเดเมียที่ปลูกบนดอยขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาควิทยาของพืชสกุลบัวสาย เพื่อใช้ในการกำหนดลักษณะประจำสายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาพืชสกุลโคลงเคลง (Melastoma) ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายฝากยีนในกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีน phytoene synthase ในการควบคุมการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ที่เร่งการสุกแก่ด้วยฮอร์โมนเอทีลีน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอนเอ และการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2012 สัณฐานวิทยา กายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล และเมล็ดปาล์มน้ำมันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0