Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2517
  • M.Sc.(Botany Plant Taxonomy), Iowa State University, สหรัฐอเมริกา, 2521
  • Ph.D.(Agriculture), Yamaguchi/Tottori Union Graduate School , ญี่ปุ่น, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 1 8 0 0
  2010 การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรพืชวงศ์ขิงตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุ์พืชวงศ์ขิงในเขต พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. กาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในคน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ไพล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุ์พืชวงศ์ขิงในเขต พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร plumbagin และการผลิตสาร plumbagin ในสภาพปลอดเชื้อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร Terpinene-4-ol ในไพล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสำรวจทรัพยากรพรรณพืชในเขตจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 6 8 0 0
  2014 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ และรูปแบบการสืบพันธุ์ของเฟินสกุลชายผ้าสีดา (Platycerium) และ ลูกผสม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรพืชวงศ์ขิงตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2009 อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุ์พืชวงศ์ขิงในเขต พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. กาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของพืชป่าสกุลขิงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2009 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในคน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 4 0 0
  2012 หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2011 โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 0 0
  2011 Market Oriented Sustainable Peri-Urban and Urban Garden Cropping System ผู้ร่วมวิจัย HortCRSP 0 1 0 0
  2007 การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน) 0 0 0 0
  2006 การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารแลคโตนของฟ้าทะลายโจร 3 พันธุ์ เพื่อใช้ในปศุสัตว์แบบยั่งยืนในเขตจังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2003 การวิจัยและพัฒนาการจัดแต่งภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมายพืชสมุนไพรและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวนานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค 0 0 0 0
  2000 การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย Asian Development Bank 0 0 0 0