Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 2 0 0
  2011 ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ไม่จัดสรร-ผลของ NAA และ Ethephon ต่อการเปลี่ยนเพศดอกของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การทดสอบพันธ์น้อยหน่าและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นการค้าในเขตแห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การทดสอบพันธ์น้อยหน่าและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นการค้าในเขตแห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ชีววิทยาและสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 0 7 0 0
  2012 ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของ NAA และ Ethephon ต่อการเปลี่ยนเพศดอกของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2010 การทดสอบพันธ์น้อยหน่าและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นการค้าในเขตแห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของ NAAและEthephon และต่อการเปลี่ยนเพศของสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณด้านวิชาการสนับสนุนภารกิจศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 0 1 0 0
  2009 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ศักยภาพการปลูกผักอินทรีย์แซมในแปลงน้อยหน่าในพื้นที่แห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การทดสอบสายพันธุ์พลับในพื้นที่ที่มีความสูงระดับต่าง ๆ กันของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)