Person Image

  Education

  • Ph.D.(Horticulture), University of Hawaii , สหรัฐอเมริกา, 2531
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2523

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 0 0 0
  2008 การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากมโหรา (Typhonium trilobatum (L.) Schott) ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์แคลล่าลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกวงศ์ขิง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก (ระยะที่ ๒) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาพันธุ์แคลล่าลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่ ๑) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาพันธุ์หน้าวัว-เปลวเทียนเพื่อตัดดอก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาพันธุไม้ดอกสกุลหน้าวัว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาพันธุ์คัลล่าลิลลี่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาพันธุ์หน้าวัว-เปลวเทียนเพื่อตัดดอก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2010 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อผลิตวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์Araceae หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกสกุลหน้าวัว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาพืชเขตร้อนเป็นไม้กระถางและไม้ตัดใบ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกสกุลหน้าวัว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาพืชเขตร้อนเป็นไม้กระถางและไม้ตัดใบ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 แผนยทธศาสตร์ 5 ปี งานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2001 การปรับปรุงพันธุ์เปลวเทียนเป็นไม้ตัดดอก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2001 การพัฒนาไม้ดอกเมืองร้อนเป็นไม้กระถาง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0