Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 1 7 0 0
  2015 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของแทนนินจากผลพลับที่มีต่อการควบคุมโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาการเกิดดอกพลับเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลพลับที่ปลูกเป็นการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์รองเท้านารีอินทนนท์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาการเกิดดอกพลับเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลพลับที่ปลูกเป็นการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการสูญเสีย ของพลับฝาดพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu ) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาการผลิตคาลล่าลิลลี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับ พัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพ ของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาการผลิตคาลล่าลิลลี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสำรวจความเสี่ยงของสารพิษออกคราทอกซินเอในกาแฟและข้าวโพดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 2 16 0 0
  2013 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์รองเท้านารีอินทนนท์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการสูญเสียของพลับฝาดพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu ) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การวิจัยและพัฒนาการผลิตคาลล่าลิลลี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของ NAA และ Ethephon ต่อการเปลี่ยนเพศดอกของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาระบบเกษตรในเขตเสี่ยงภัยธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำแม่ฝาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2010 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีที่เหมาะสมของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิจัยดอยปุย ผู้ร่วมวิจัย โครงการ Business unit 0 0 0 0
  2009 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุย ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย งบพัฒนาที่สูง มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การวิเคราะห์พาทูลินและโอคราทอกซินเอในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และไวน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ผลของการช่วยผสมเกสรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและผลผลิตของพลับที่ปลูกเป็นการค้าบางพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนากาปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2006 ผลของแฝกที่มีต่อการไถพรวนดินระดับลึกในแปลงไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 0 1 0 0
  2009 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยดอยปุย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ 6 ชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
  2005 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกสร หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2004 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกษร หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2001 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยพันธุ์ที่ให้เกสรตัวผู้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2001 ผลของซิลิซิคแอซิคต่อคุณภาพของคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศที่ปลูกในฤดูต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2000 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยพันธุ์ที่ให้เกสรตัวผู้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2000 ผลของการปลูกพริกหวานก่อนและหลังการปลูกถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2000 ผลของซิลิซิคแอซิคต่อคุณภาพของคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศที่ปลูกในฤดูต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1999 การศึกษาการผลิตต้นไหลที่มีคุณภาพของสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 ผลของการปลูกพริกหวานก่อนและหลังการปลูกถั่วเหลืองฝักสด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1998 การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์สตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0