Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2519
  • M.S.(Chemical Engineering), University of Texas at Austin , สหรัฐอเมริกา, 2525
  • Ph.D.(Chemical Engineering), University of Texas at Austin , สหรัฐอเมริกา, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 11 19 1 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 5 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2006 โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การศึกษาประเด็นความปลอดภัยของโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 8 22 0 0
  2012 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 2 0 0
  2012 การศึกษาความเข้มของคาร์บอนของเชื้อเพลิงชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 แบบจำลองการย่อยสลายและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกย่อยสลายได้และย่อยสลายยาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตและสมดุลพลังงานของวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2006 เครื่องมือวิเคราะห์การประเมินวัฎจักรชีวิตและค่าใช้จ่ายครบวงจรของผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินวัฏจักรชีวิต หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 12 0 0
  1991 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์ก๊าซจากการเผาไหม้ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 40 Project 19 57 2 0
  2014 การศึกษาความเข้มของคาร์บอนและน้ำของการผลิตแป้งมันสำปะหลังโดยใช้การวิเคราะห์ตลอดวัฏจักรชีวิต ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 1 0 0
  2014 การประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเน้นด้านความสามารถการย่อยสลาย การแตกตัว และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การประเมินการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักชีวิต ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 1 0 0
  2012 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์ หัวหน้าโครงการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 6 0 0
  2012 การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า Energy Intensity, Carbon Intensity และEco-efficiency ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETRO-MAT) สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 1 3 0 0
  2012 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 4 10 0 0
  2010 การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 5 2 0 0
  2010 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry หัวหน้าโครงการ สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ) 2 1 0 0
  2010 ERIA Research project on "3R Policies in Southeast and East Asia หัวหน้าโครงการ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 0 2 0 0
  2010 การพัฒนาแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับการขนส่งในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 5 0 0
  2009 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร์ EU White Paper) 0 0 0 0
  2009 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร์ EU White Paper) 1 2 0 0
  2009 3R Policies in Southeast and East Asia หัวหน้าโครงการ Economic Research Institute of Southeast and East Asia (ERIA) 0 1 0 0
  2009 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2009 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2008 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และบ ริษัทปตท. จำกัด (มหา ชน) 0 1 0 0
  2008 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง 0 0 0 0
  2007 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 2 0 0
  2006 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2006 การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 6 0 0
  2006 LCA of Vanadium Redox Flow Battery หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU ผู้ร่วมวิจัย EU-Thailand Economic Relationship Small Project Facility (SPF) 0 2 0 0
  2005 Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE). หัวหน้าโครงการ European Union (EU-Asia Link Progarm) 2 2 0 0
  2005 การพัฒนาฐานข้อมูลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 1 0 0
  2005 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 2 0 0
  2005 Comparison of Environment Impacts Between Conventional Plastic and Degradable Plastic Packaging Using Life Cycle Assessment Technique. หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 2 0 0
  2004 Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE). หัวหน้าโครงการ European Union (EU-Asia Link Progarm) 0 0 0 0
  2003 Education Tools for Water Efficient Use Using Virtual Application Sites. หัวหน้าโครงการ EU-Asia Link Program 0 0 0 0
  2003 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ กรมการค้าต่างประเทศ 0 1 0 0
  2001 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1998 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 2 0
  1997 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1996 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1995 การวิจัยและออกแบบโรงงานต้นแบบผลิตวุ้นมะพร้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1994 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เลื่อยเหลือทิ้งหลังเพาะเห็ดมาเป็นเชื้อเพลิง ผู้ร่วมวิจัย การพลังงานแห่งชาติ 0 0 0 0